De Coöperatieve Vereniging Noorderzon (Amsterdam) bestaat uit 50-plussers, die weliswaar zelfstandig willen blijven wonen, maar kiezen voor een zekere vorm van gemeenschappelijkheid. Dat kan tot uiting komen in gemeenschappelijke activiteiten c.q. voorzieningen, activiteiten gericht op de ons omringende buurt en de aanwezigheid van zorggerelateerde voorzieningen in of in de nabijheid van ons complex. Dergelijke activiteiten en voorzieningen dragen ertoe bij dat we langer zelfstandig kunnen blijven wonen, hetgeen geheel in overeenstemming is met de huidige politiek-maatschappelijke opvattingen. Voor Noorderzon, opgericht in 2004 en voor het overgrote deel bestaande uit Amsterdammers staat gezamenlijk wonen met gelijkgestemden voorop.

Bewoners

Noorderzon bestaat momenteel uit leden waarvan de leeftijdsopbouw tussen de 50 en 80 jaar ligt.

De meeste leden hebben een bovengemiddelde opleiding genoten en zijn werkzaam of werkzaam geweest bij de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg of in de sociaal-maatschappelijke sector.

Kernwaarden

Zelfstandig, maar ook gemeenschappelijk.  Noorderzonners willen zelfstandig kunnen (blijven) wonen, maar wel op elkaar betrokken zijn.

Saamhorigheid, van elkaar op aan kunnen en ontmoeting zijn daarbij de sleutelwoorden. In de praktijk zou zich dat moeten vertalen in zelfstandige woningen in combinatie met een gemeenschappelijke ruimte en gemeenschappelijke activiteiten. 

Buurtgericht

Een aantal leden van de groep is beroepsmatig niet langer actief, maar dat betekent niet dat zij hun kennis en ervaring niet meer kunnen en willen inzetten. We willen proactief bezig zijn, zowel ten aanzien van de groep als van de buurt. Bij dat laatste kan gedacht worden aan initiatieven op het gebied van leefbaarheid en buurtbeheer en het middels de gemeenschappelijke ruimte bieden van gelegenheid tot ontmoeting en tot het houden van bijeenkomsten, exposities en (huiskamer)voorstellingen. Binnen de woongroep is voldoende kennis en animo voorhanden om dit soort activiteiten te organiseren.

Zorg dicht bij huis 

De leeftijd van de leden in aanmerking genomen wordt de zorg voor de groep steeds belangrijker. Geheel in lijn met de huidige politiek-maatschappelijke opvattingen willen wij graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de aanwezigheid in de nabije omgeving van zorgvoorzieningen, als huisarts, wijkverpleging en fysiotherapie. Afhankelijk van de locatie van ons toekomstige woongebouw en de aldaar reeds aanwezige voorzieningen, willen wij graag dat de opdrachtgever de mogelijkheden onderzoekt van vestiging van bovengenoemde functies in of in de buurt van ons complex.

Betaalbaarheid 

Een belangrijk aspect van onze plannen betreft de betaalbaarheid van het wonen. De leden geven gezien leeftijd en inkomenspositie de voorkeur aan huur boven koop (combinatie van sociale huur en vrije sector) en zoeken daartoe samenwerking met een woningcorporatie of andere marktpartij. Voor ons geldt als criterium dat de kosten van het wonen in redelijke verhouding staan tot het inkomen van de leden.

Wooncoöperatie  Noorderzon kan worden beschouwd als een wooncoöperatie avant la lettre, want al in 2011 richtte de toenmalige woongroep een coöperatieve vereniging op, de in haar ogen meest geschikte rechtsvorm voor het realiseren van haar doelstellingen.