Toelatingsprocedure nieuwe leden

De leden van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon zijn de toekomstige bewoners van het pand van woningcorporatie Stadgenoot op Oostenburg kavel 11B, Isaac Titsinghkade.

Van nieuwe leden wordt allereerst verwacht dat ze de doelstellingen van Noorderzon, zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten, onderschrijven. Informatie inwinnen over de vereniging is mogelijk via informatiebijeenkomsten, gesprekken, het lezen van stukken en het raadplegen van de website.

Procedure voor aspirant-leden

Iemand die lid wil worden van Noorderzon meldt zich aan via de website van de vereniging www.cv-noorderzon.nl. Het aanmeldformulier is te vinden op de pagina Contact. Na aanmelding krijg je een automatisch bericht dat de aanmelding succesvol is verlopen. De aanmelding wordt in behandeling genomen door de ‘Werkgroep Nieuwe Leden’, hierna te noemen ‘werkgroep’.

De werkgroep werkt aan de hand van door de Algemene Ledenvergadering bekrachtigde beoordelingscriteria. De werkgroep nodigt de kandidaat uit voor een informatiebijeenkomst. Een bijeenkomst wordt 1x per half jaar georganiseerd, hierover krijg je t.z.t. een uitnodiging.

Luchtfoto van Oostenburg

1. De werkgroep voert een gesprek met de betreffende kandidaat, bij voorkeur tijdens de informatiebijeenkomst. In het gesprek kunnen alle zaken aan de orde komen die de werkgroepleden nodig achten om zich een beeld van de kandidaat te kunnen vormen.

Beoordeling op basis van de volgende criteria:

  • Onderschrijft de kandidaat de Nota van Uitgangspunten van de vereniging?
  • Stemmen de verwachtingen van de kandidaat t.a.v. Noorderzon en omgekeerd overeen?
  • Herkent de kandidaat zich in zes van de tien punten, zoals opgenomen in het leden- profiel van Noorderzon? (zie voor deze tien punten de pagina Over Noorderzon).
  • Wekt de kandidaat de indruk een positieve bijdrage te kunnen en willen leveren aan Noorderzon en de invulling van het Nabuurschap?
  • Past de kandidaat in de groep, bijvoorbeeld ten aanzien van de leeftijdsopbouw?

Iemand kan lid worden vanaf de leeftijd van 50 jaar met een bovengrens van 70 jaar. Uitzondering: als er van een stel één ouder is dan 70, worden beiden uitgenodigd.

  • Heeft de kandidaat een beeld van de woonkosten in relatie tot zijn of haar financiële situatie?
  • Is de kandidaat ingeschreven bij Woningnet? Relevant bij een sociale huurwoning.

      2. De kandidaat stuurt binnen twee weken na het gesprek een motivatiebrief naar de werkgroep, waarin de betreffende persoon zich voorstelt en enige uitleg geeft over zijn of haar motieven om lid te worden van Noorderzon. De werkgroep brengt een advies uit aan de Algemene Ledenvergadering van Noorderzon om de betreffende kandidaat al dan niet te accepteren als lid. De motivatiebrief zal samen met het advies twee weken voor de betreffende ledenvergadering aan de leden worden toegezonden.

3. Indien het advies positief is en er geen bezwaren tegen de kandidatuur zijn ingebracht, dan kan de ledenvergadering besluiten de betreffende persoon te accepteren als lid. Het lidmaatschap wordt geacht daarmee direct te zijn ingegaan, alsmede de jaarlijkse contributie.

De contributie zal naar de plek op de wachtlijst berekend worden. Degenen, die aanspraak willen of kunnen maken op een woning bij de eerste inhuizing betalen 60 euro per jaar (prijspeil 2022) en zijn daarmee lid. Degenen, die geen aanspraak willen of kunnen maken op een woning bij de eerste inhuizing betalen 10 euro per jaar (prijspeil 2022) en zijn daarmee tientjeslid. Gedurende het tientjeslidmaatschap is geen sprake van stemrecht.

4a. Mocht enig lid de kandidaat in een andere hoedanigheid kennen en op grond daarvan ernstig bezwaar hebben tegen diens kandidatuur, dan kan hij of zij die bezwaren voorafgaand aan de betreffende ledenvergadering ter kennis brengen van de voorzitter van de werkgroep. Deze zal daar in de ledenvergadering over rapporteren.

4b. Indien het advies positief is, maar er wel bezwaren zijn gemaakt, dan besluit de ledenvergadering of deze al dan niet gegrond zijn en kan de voorzitter besluiten tot een schriftelijke stemming. In het geval de bezwaren gegrond worden verklaard moet de beslissing van de werkgroep worden herzien.

4c. Indien het advies van de werkgroep al in eerste aanleg negatief was, kan de betreffende persoon hiertegen eenmalig in beroep gaan. Via een brief aan de ledenvergadering kan hij of zij toelichten waarom hij of zij toch graag lid wil worden en de afwijzing niet terecht is. 

4d. In de situatie beschreven onder 4a t/m 4c woont de kandidaat de ledenvergadering niet bij. In geval van beroep wordt de kandidatuur, voorzien van een nieuw advies van de werkgroep, in een volgende ledenvergadering opnieuw geagendeerd en volgt dezelfde procedure als hierboven onder 3. en 4. beschreven.

5. De vereniging kent een spaarregeling ten behoeve van de inrichting van de (toekomstige) gemeenschappelijke ruimte(s). Naast de contributie betalen de leden sinds 1 januari 2015 maandelijks een extra bedrag (3 euro, prijspeil 2022) dat wordt geoormerkt als ‘spaardeel’.

De reserve die daarmee wordt opgebouwd mag uitsluitend voor bovengenoemd doel worden aangewend.

Tientjesleden zijn (vooralsnog) vrijgesteld van betaling van dat spaardeel. Zij gaan pas sparen vanaf het moment dat het duidelijk is, dat zij aanspraak maken op de eerste inhuizing. Echter, om ongelijkheid te voorkomen, wordt aan degenen die na 1 januari 2015 lid zijn geworden gevraagd om – op het moment dat de inhuizing concreet wordt – met terugwerkende kracht het spaarbedrag x het aantal achterstallige maanden te storten in de verenigingskas.

Leden die hun lidmaatschap opzeggen hebben geen recht op teruggave van het door hen betaalde deel van de reserve.

Overeengekomen met Stadgenoot is, dat na oplevering van het pand de leden, die niet in aanmerking komen voor een woning, op een wachtlijst worden geplaatst. De wachtlijst wordt aangevuld met tientjesleden, die hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een woning in het pand op Oostenburg. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald op basis van anciënniteit. Allen op de wachtlijst zijn gescreend op dezelfde manier als de leden die al in aanmerking komen voor een woning.

Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat op moment dat er een woning vrijkomt een lid binnen een maand kan verhuizen. Noorderzon houdt de wachtlijst bij en toetst 1x per jaar of de leden nog op de wachtlijst willen blijven staan en geeft aan Stadgenoot jaarlijks een update van de lijst door. Leden op de wachtlijst van Noorderzon voor sociale huurwoningen hebben een inschrijving op Woningnet en zijn bij voorkeur woonachtig in de stadsregio Amsterdam.

Als er niet genoeg kandidaten uit de stadsregio Amsterdam zijn die in de woongroep willen wonen, zijn leden van Noorderzon die buiten de stadsregio wonen ook welkom, zolang ze een inschrijving bij Woningnet hebben.